ข่าวประกาศ

โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา #องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้จัดทำ #โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ขึ้น  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และปลุกจิตสำนึกค่านิยมต่อต้านการทุจริต มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างการบริการประชาชนที่โปร่งใสและเป็นธรรม

ซึ่งการป้องกันปราบปราบทุจริต และประพฤติมิชอบเป็นวาระสำคัญที่ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งได้วางกรอบให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติชอบ ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ

ซึ่งการจัดกิจรรมครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก นายสำรวย ศิริรัตนพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนกว่า  ๘๔  คน ประกอบด้วย  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองอ้อ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.