ข่าวประกาศ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA2023

ITA 2023

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A
9. Social Network
10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนการดำเนินงานประจำปี

11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฌการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน