ข่าวประกาศ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA2024

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่  
4. ข้อมูลการติดต่อ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

5. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

6. Q&A 

แผนการดำเนินงานประจำปี

7.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12. ข้อมูลสถิติการให้บริการ  
13. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

14. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

21. การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฌการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
31. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต

32. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน