ข่าวประกาศ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา #องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้จัดทำ #โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง หรือ #ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเกิดจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนร่วมกัน

ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ #กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ดำเนิน โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมอบหมายให้จังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย สนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ซึ่งการจัดกิจรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสำรวย ศิริรัตนพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนกว่า ๑๑๐ คน ประกอบด้วย แกนนำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนจาก ๘ หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และคณะครูและเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองอ้อ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.