ข่าวประกาศ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา)ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.