ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกจิขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.