ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขอประกาศเจตจำนงเกี่ยวกับการเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

ตามคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Toleranc & Clean Thailand)” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบประกาศฯ ดังกล่าว ตามเว็บไซต์ https://nong-or.go.th/ รายละเอียดตามเอกสารข้างท้ายนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.