ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
เรื่อง  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553
……………………………

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี     มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  2553

และอาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 อนุมัติให้ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4  (ปีงบประมาณ 2552 – 2555)

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553