ข่าวประกาศ

การเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

จากข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน หรือ Thai RSC ได้รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในปี ๒๕๕๖ พบว่ามีผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า ๑๒,๔๓๑ ราย และบาดเจ็บสะสมมากกว่า ๗๙๑,๖๒๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๐๐ นาฬิกา) โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ ๘๑, แยกเป็นเพศชายร้อยละ ๗๗.๔๖ และเพศหญิงร้อยละ ๒๒.๕๔ ซึ่งหากดูข้อมูลรายงานสถิติผู้ประสบภัยจากรถทั่วประเทศในปี ๒๕๖๕ พบว่า เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้บาดเจ็บสะสมที่ ๒๐๔,๐๘๑ คน, เสียชีวิตสะสม ๓,๔๔๔ ราย และทุพพลภาพสะสม ๓๒ คน, หากจำแนกช่วงอายุ พบว่า อายุระหว่าง ๑ – ๑๘ ปี มีผู้เกิดเหตุสะสมสูงกว่าร้อยละ ๓๘.๓๓ มากกว่าปี ๒๕๖๔ ที่มีผู้เกิดเหตุสะสมร้อยละ ๓๗.๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)  

จากปัญหาดังกล่าว ที่มีต่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงที่อาจเป็นผู้ประสบภัยจากรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงได้จัดตั้ง #ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน #องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขึ้น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ, แผนงาน, โครงการ และงบประมาณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ #อำเภอหนองวัวซอ และ #จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ที่กำหนดให้ในท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ต่อไป  

วันนี้ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) นายประภาส ภูชาดึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ จึงมอบหมายให้นายสำรวย ศิริรัตนพงษ์ รองนายกองค์การอาหารส่วนตำบลหนองอ้อ และนายทองพูล บูระพา รองนายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรณรงค์ตาม #โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ #โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างให้นักเรียนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยจราจร
และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนในการใช้รถใช้ถนน และลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.