ข่าวประกาศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักวิธีการปฏิบัติงานและ การบริหารจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงายเหตุผลและความจำเป็นในการขอขยายเวลาสำหรับหน่วยปฏิบัติการตามข้อ ๙

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ๐๘๐๘.๒/๗๓๐๒ ลว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ อปท

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563-1

พระราชบัญญัติ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563-1

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563

หลักวิธีการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.