ข่าวประกาศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563-1

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563-1

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘

หลักวิธีการปฏิบัติงานและ การบริหารจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักวิธีการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงายเหตุผลและความจำเป็นในการขอขยายเวลาสำหรับหน่วยปฏิบัติการตามข้อ ๙

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ๐๘๐๘.๒/๗๓๐๒ ลว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ อปท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.