ข่าวประกาศ

home 3 – ออกแบบหน้าตาราง ข้อมูล

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงานหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์หนังสือราชการ สถ.
คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
สน.คท.01/03/256502/03/2565การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2-3 และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3
กพส.28/02/256501/03/2565การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570)
กพส.21/02/256501/03/2565การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565
สบ.พถ.24/02/256501/03/2565แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา
สน.บถ.01/03/256501/03/2565แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565
กศ.28/02/256528/02/2565การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565