ข่าวประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ  สถานที่ตั้งตามปกติได้  กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม »