ข่าวประกาศ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้อ …

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จั …

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เก …

อ่านเพิ่มเติม »