ข่าวประกาศ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๖๖) ตามแบบ สขร.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายไต …

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเน …

อ่านเพิ่มเติม »