ข่าวประกาศ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

IMG_9786 (Medium)วิสัยทัศน์

 “ตำบลน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก รายได้ดี มีเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษา วัฒนธรรมเด่น เน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี “

 

พันธกิจ

1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำรวมทั้งการคมนาคมสะดวก
2.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3.  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
6.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่น