ข่าวประกาศ

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

IMG_1126

1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
3. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
4. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
5. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม นันทนาการ และประเพณีของท้องถิ่น
6. ส่งเสริมการศึกษา
7. จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้ราษฎร
8. ไฟฟ้าในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
9. น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
10. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
11. ส่งเสริมการสาธารณสุข
12. พัฒนาองค์กร