ข่าวประกาศ

การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามการขับเ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญ …

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองอ้อ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราช …

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิ …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบปร …

อ่านเพิ่มเติม »