ข่าวประกาศ

โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนในการรองรับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวสุมาลี พานิช นายกองค์การบริหารส …

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เก็บให้เกลี้ยงอย่าเลี้ยงยุงลาย ชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก

ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา น …

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

นที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวสุมาลี พานิช นายกองค์การบริหารส่ …

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวสุมาลี พานิช นายกองค์การบ …

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ชมดนตรีจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางสาวสุมาลี พานิช นายกองค์การบ …

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ดำเน …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโป่งจิก หมู่ ๑๑ บ้านแสงบูรพา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

อ่านเพิ่มเติม »

การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันนี้ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยนางส …

อ่านเพิ่มเติม »