ข่าวประกาศ

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

   

 

นางสาวกัญญาณัฐ   ไชยราช
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
   

 

นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
         
         

นายสุทธิพงศ์  ทานัง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจิตรา  สุนทราวิรัตน์
ผอ.กองช่าง

 

นางสุภิดาว  คุณความดี
ผอ.กองคลัง

นางสาวสุกัญญา  สุพันธ์
ผอ.กองการศึกษาฯ