ข่าวประกาศ

สำนักปลัด

นายสุทธิพงศ์ ทานัง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายยุทธนา บรรเจิด
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ

นายปัญญา สาระกุล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
ชำนาญการ

นางสาววนิดา  เทพศิริ
นิติกร
ชำนาญการ

นางสุวิมล กำเนิดกล้า
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นายอรรณนพ  ภีระคำ
นักพัฒนาชุมชน
ปฎิบัติการ

นายอลงกรณ์  แสนสระดี
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ปฎิบัติงาน

นางแสงเพชร โยกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
(ลูกจ้างประจำ)

นางรจริลทร์ อินทะชุบ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

น.ส.ศิริพร คำวิชิต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวเรณู แนวสุจริต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.อริสรา พรสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

น.ส.สาวิตรี เจตปัญญา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

นายอดุลย์ ศิริวัฒนชัย
พนักงานขับรถยนต์
(รถยนต์บริการประชาชน)

นายพัสกร สุขสวาท
พนักงานขับรถยนต์
(รถยนต์ส่วนกลาง)

นายอัศนี นิลวัน
พนักงานขับรถยนต์
(ตักหน้าขุดหลัง)

นายกฏ สังข์โคตร
พนักงานขับรถยนต์
(รถปั้นจั่น-เครน)

นายปิยะเดช คำภาค
พนักงานขับรถยนต์
(รถบีบอัดขยะมูลฝอย 1)

นายจีระวัตร ชุมดาวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
(รถกู้ชีพ)

นายจิรายุทธ์ พิมพ์ศรี
พนักงานดับเพลิง

นายพีระพัฒน์ พิมพ์ศรี
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ

นายฉัตรชัย นาชัย
พนักงานดับเพลิง

นายวิมาน ศรีวาท
พนักงานขับรถยนต์
(รถดับเพลิง)

นายประสิทธิ์ พรมโนนศรี
คนตกแต่งสวน

นายประหยัด พันสีดา
คนตกแต่งสวน

นายพงษ์ศักดิ์ พาลา
คนงาน

นายอารีย์ ศรีแก้ว
คนงานประจำรถขยะ

นายเสกสรร ผลาผล
คนงานประจำรถขยะ

นายประมวล  แสนอาจ
คนงานประจำรถขยะ

นายชยกร สมดี
คนงานประจำรถขยะ

นายสน โฮมชัยวงค์
คนงานประจำรถขยะ

นางสาวกาญจนา บัดราช
พนง.จ้างเหมาบริการ

น.ส.กนกวรรณ หลานชู
พนง.จ้างเหมาบริการ

นายสมภาร กฤษคม
พนง.จ้างเหมาบริการ
(รถยนต์บริการประชาชน)

นางสาวกัลยา ผานดี
พนง.จ้างเหมาบริการ

น.ส.จุฬาลักษณ์ แสนวันดี
พนง.จ้างเหมาบริการ

นายเสกสรร ศิริวัฒนชัย
พนง.จ้างเหมาบริการ
(คนงานประจำรถขยะ)

นายศรายุทธ อำมะพะ
พนง.จ้างเหมาบริการ
(รถยนต์ส่วนกลาง)

นายสมปอง คำแลง
พนง.จ้างเหมาบริการ
(รถบีบอัดขยะมูลฝอย 2)

นายดุสิต ปุ้งมา
พนง.จ้างเหมาบริการ
(รถยนต์ส่วนกลาง)

นายวิทยา พลเยี่ยม
พนง.จ้างเหมาบริการ
(รถยนต์ส่วนกลาง)