ข่าวประกาศ

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

   

 

นายสวัสดิ์ วงค์พยัคฆ์ ประธานสภา อบต.หนองอ้อ.

นายสวัสดิ์ วงค์พยัคฆ์
ประธานสภา อบต.หนองอ้อ

   
   

 

นางวราพร หลิว  รองประธานสภา อบต.หนองอ้อ

นางวราพร หลิว
รองประธานสภา อบต.หนองอ้อ

 

   
 

นายทวีชัย อามาตมนตรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 บ้านคำหมากคูณ

นายทวีชัย อามาตมนตรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 บ้านคำหมากคูณ

นายธีรภัทร์ สุทธิแสน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสำราญ

นายธีรภัทร์ สุทธิแสน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสำราญ

นายอุดมพร นามวงษา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์

นายอุดมพร นามวงษา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์

 
 

นายสัมฤทธิ์ พิเคราะห์แนะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงฮี

 

นางสุนันทา บัดราช  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 บ้านหนองแสง

นางสุนันฑา บัดราช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 บ้านหนองแสง

 

นายเจริญ ดาหาร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 บ้านโคกศรีแก้ว

นายเจริญ ดาหาร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 บ้านโคกศรีแก้ว