ข่าวประกาศ

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

   

นายเจริญ ดาหาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 บ้านโคกศรีแก้ว

นายเจริญ ดาหาร
ประธานสภา อบต.หนองอ้อ

   
   

นายอุดมพร นามวงษา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์

นายอุดมพร นามวงษา
รองประธานสภา อบต.หนองอ้อ

   
 

นายทวีชัย อามาตมนตรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 บ้านคำหมากคูณ

นายทวีชัย อามาตมนตรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 บ้านคำหมากคูณ

นายธีรภัทร์ สุทธิแสน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสำราญ

นายธีรภัทร์ สุทธิแสน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสำราญ

นายสุรินทร์ดร จันทะนาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 บ้านแสงบูรพา

 
 

นายสัมฤทธิ์ พิเคราะห์แนะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงฮี

นางสุนันทา บัดราช  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 บ้านหนองแสง

นางสุนันฑา บัดราช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 บ้านหนองแสง

นายพูลศิลป์  นาสมวงศ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 บ้านหนองสวรรค์