ข่าวประกาศ

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

   

xxx xxx
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
เบอร์ติดต่อ 0 4218 0663 ต่อ 107
มือถือ xx xxxx xxxx

   
 

xxx xxx
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
เบอร์ติดต่อ 0 4218 0663 ต่อ 106
มือถือ xx xxxx xxxx

 


xxx xxx
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
เบอร์ติดต่อ 0 4218 0663 ต่อ 106
มือถือ xx xxx xxxx

 
   

xxx xxx
เลขานุการนายก อบต.หนองอ้อ
เบอร์ติดต่อ 0 4218 0663 ต่อ 106
โทรศัพท์ xx xxxx xxxx

   
   

นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยราช
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
เบอร์ติดต่อ 0 4218 0663 ต่อ 101
โทรศัพท์ 097-302-9000