ข่าวประกาศ

กองช่าง

   

 

นางสาวจิตรา สุนทราวิรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

   
 

นายธวัชชัย โสมี
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

 

นายพิชิต วงษ์แดง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 
 

นายธนกร สมอุดร
พนง.จ้างเหมาบริการ

นางสาวอรวรรณ เจนจบ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวรจักร บางศรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า