ข่าวประกาศ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายธีระพงษ์  เวชบรรพต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายปวริศร์ ธรรมเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐพัชร์ สกุลคำบ่อเศร้า
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายนิตฐิวุฒิ ภูสง่า
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางอุไร ดวงตา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิราพร แสงพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววารุณี ไชยคำจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวขวัญใจ รวมธรรม
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพุทธิชา มะลีจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก

นางละออง คมกล้า
ผู้ดูแลเด็ก

นางลัดดาวัลย์ ดนตรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเพ็ญวิภา สมอุดร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวละมุน หิรัญญะสิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวผกาวรรณ ขัตติยะ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาววิภาวดี หินแก้ว
พนง.จ้างเหมาบริการ

นายวิลัย ศรีแก้ว
พนง.จ้างเหมาบริการ

นางสาวพรญาณี แก้วปาน
พนง.จ้างเหมาบริการ