ข่าวประกาศ

คู่มือสำหรับประชาชน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 • การปฏิบัติงานตาม พรบ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พศ 2542
 • การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร39ทวิ
 • การแจ้งถมดิน
 • การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตร39ทวิ
 • การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ
 • การแจ้งขุดดิน
 • การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตร39
 • การขออนุยาตรื้อถอนอาคารตามมาตร22
 • การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร33
 • การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตร 21
 • การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ตามมาตรา 34
 • การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 • การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตร21
 • การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
 • การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 • การขอใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขอบใบอนุญาตเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 • การขอต่อใบอนุญาตสถานที่ำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
 • การขอต่อใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 • การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 • การขอต่อใบอนุญาตเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • การรับชำระภาษีป้าย
 • การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 • การรับแจ้งตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่อ
 • การรับแจ้งตายกรณีไม่พบศพ
 • การรับแจ้งตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
 • การรับแจ้งเกิดในกำหนด ระเบียบข้อ 57
 • การรับแจ้งเกิดเด็กเรร่อน
 • การรับแจ้งเกิด ในบ้าน นอกบ้าน
 • การรับแจ้งการรือถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย
 • การรับแจ้งการรื้อถอนบ้าน หรือถูกทำลายกรณีมีผู้แจ้ง
 • การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียบบ้านกลาง
 • การรับแจ้งการย้ายออก
 • การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ ระเบียบข้อ 87
 • การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกจากบ้านเป็นเวลานาน ระเบียบข้อ 81
 • การรับแจ้งการย้ายเข้าอยู่ในบ้าน ระเบียบข้อ 89
 • การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม ระเบียบ 83
 • การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ ระเบียบ 69
 • การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีรับแจ้งสำนักทะเบียบอื่น
 • การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีรับแจ้งการตายสำนักทะเบียบอื่น
 • การเพิ่มชื่อระเบียบข้อ99
 • การเพิ่มชื่อระเบียบข้อ98
 • การเพิ่มชื่อระเบียบข้อ98_1
 • การเพิ่มชื่อระเบียบข้อ97
 • การเพิ่มชื่อกรณีสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฏร พศ 2499
 • การเพิ่มชื่อกรณีสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ
 • การเพิ่มชื่อกรณีสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ
 • การเพิ่มชื่อกรณีไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นทีอยู่ในประเทศ
 • การเพิ่มชื่อกรณีไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับผ่อนผันให้อยู่ในประเทศเป็นกรณีพิเศษ
 • การเพิ่มชื่อกรณีไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับผ่อนผันให้มีถิ่นทีอยู่ในประเทศ
 • การเพิ่มชื่อกรณีไม่มีสัญชาติไทย
 • การเพิ่มชื่อกรณีเพิ่มโดยใช้สูติบัตร
 • การเพิ่มชื่อกรณีต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางซึ่งระยะเวลาอนุญาตให้อาศัยอยู่ยังไม่สิ้นสุด
 • การเพิ่มชื่อกรณีต่างด้าวทีทมีหนังสือเดินทาง
 • การเพิ่มชื่อ
 • การเพิ่มชื่อ ระเบียบข้อ 96_1
 • การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
 • การตรวจคัดและรับรองเอกสาร ระเบียบข้อ 126
 • การแจ้งย้ายปลายทาง ระเบียบข้อ 90
 • การแจ้งตายระเบียบข้อ 64_1
 • การแจ้งตายกรณีตายในท้องที่
 • การแจ้งเกิดในกำหนด (ท้องถิ่นอื่น)
 • การแจ้งเกิด ระเบียบข้อ 59
 • การจดทะเบียนพาณิชย์
 • การขอเลขที่บ้าน(กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว)
 • การขอเลขที่บ้าน
 • การขอแจ้งทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (ระเบียงฯ6)
 • การแก้ไขรายการเอกสารทะเบียบราษฎร ระเบียบข้อ 115(1)
 • การแก้ไขรายการเอกสารทะเบียบราษฎร ระเบียบข้อ 115(2)
 • การแก้ไขรายการบ้านกรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง
 • การแก้ไขรายการชื่อตัว กรณีไม่มีเอกสารแสดง
 • การแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล
 • คู่มือปฏิบัติงานจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ