ข่าวประกาศ

กองคลัง

นางสุภิดาว คุณความดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศิริขวัญ นินสน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

นางสาวปริยากร วรรณคีรี
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ

นางสาวมะลิวัลย์ รัตน์ถานู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ

นางวาสนาดี แก้วจอมพล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนิติภรณ์ อุ่นมาร
พนง.จ้างเหมาบริการ

นายพงษ์พิทักษ์ โคตรวงศ์
พนง.จ้างเหมาบริการ

นางสาวกาญจนา วังพิมูล
พนง.จ้างเหมาบริการ